ساخت غرفه

توضيح فارسي : ﻓﺮش اﯾﺮاﻧﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد داﻧﺶ، اﺑﺘﮑﺎر، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ھﻨﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮐﺸﻮر و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐهن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻋﻘﺒﻪ ﺷﮑﻮهمند ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮاوان ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮش و ﻧﯿﺰ طﺮاﺣﺎن ﻧﻘﺸﻪهای آن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.برگزاری نمایشگاه فرش فرصت مغتنمی است تا ضمن معرفی این محصول به دنیا بازار مناسبی برای توسعه و پیشرفت آن ایجاد شود.

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.alkoa.ir

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

3385

دسته بندی خدمات

دکوراسیون داخلی

شرکت آلاکوشش آفرین طراح و مجری دکوراسیون داخلی می باشد. پروژه های اداری ، پروژه های مسکونی.

... ادامه

غرفه های نمایشگاهی

شرکت آلاکوشش آفرین طراح و سازنده غرفه های نمایشگاهی می باشد. .

... ادامه

استندهای فروشگاهی

شرکت آلاکوشش آفرین طراح و مجری استندهای فروشگاهی می باشد. استند لوازم بهداشتی ، استند محصولات غذایی ، استند خشکبار .

... ادامه

مشتریان ما